Симеон Шопов

email: wdragon@abv.bg
phone(s): 0884 493 891
address: София, бул.Мадрид№11
Роден в гр.София, България. 41 години. Дърворезбар.